Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.008 secs)
You searched for: collection:test_collection AND creator:"منل"
[texts]Research on Nevenary Squares and Nine-Bay in Architecture.مربع نه بخشی و نه گنبد در معماری(با تاکید بر معماری ایران و سرزمین های همجوار) - اسدالله جودکی عزیزی، دکتر داوود صارمی نائینی، مهندس افشین ابراهیمیAsadullah Joodaki Azizi-Dr. Davoud Saremi Naeeni -Afshin Ebrahimi
اÙÚ¯ÙÙØ§Û Ø³Ø§Ø®Øª در ÙعÙØ§Ø±Û Ø§ÛراÙÛ Ø§Ø² اÙÙÛت ÙÛÚÙØ§Û Ø¨Ø±Ø®Ùردار است. تÙرÛبا ÙÛÚ Ø§Ø«Ø± ÙعÙØ§Ø±Û Ø¯Ø± دÙرÙÙØ§Û ØªØ§Ø±ÛØ®Û Ù Ø§Ø³ÙاÙÛ Ø´Ú©Ù ÙگرÙت٠Ùگر با Ø·Ø±Ø­Û Ø§Ø² Ù¾ÛØ´ Ùشخص شدÙ...
Keywords: معماری ایرانی، نه‌بخش، نه‌گنبد، چهارستون، چهارصفه، آپادانا، هشت بهشت
Downloads: 3
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Refine your search:

File formats
MP3 files
Any audio file
Movie files
Images

Related collections

test_collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)